+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1

Co zrobić gdy zostały naruszone prawa pacjenta

 1. #1
  Agnese24
  Mamuśka

  Arrow Co zrobić gdy zostały naruszone prawa pacjenta

  Advertisement  Co możesz zrobić w razie naruszenia praw pacjenta?

  Po pierwsze - możesz napisać skargę do Dyrekcji Szpitala, w której poinformujesz o zaistniałym zdarzeniu oraz wniesiesz o wyciągnięcie prawnych konsekwencji z zachowania personelu szpitala.


  Przykład pisma:


  Anna Nowak Warszawa, dnia ................

  Ul. .......

  kod miejscowość

  tel.....

  [center:87ae8a29ac]Pan..........................

  Dyrektor Szpitala....

  Ul...........................

  00-002..................[/center:87ae8a29ac]


  W związku z moim porodem na oddziale ...............szpitala .................w ...........pragnę poinformować, iż w czasie porodu/ pobytu w szpitalu zostało naruszone w stosunku do mnie przez .................................prawo ........................./wybrane prawo z Karty Praw Pacjenta/.

  W dniu ................zostałam przyjęta na oddział.......................szpitala. Poród miał miejsce w dniu..........................następnie w okresie od dnia.................do dnia...............przebywałam na oddziale ........................ W tym czasie .................../ tutaj należy opisać jakie zdarzenie miało miejsce oraz konsekwencje powstałe w jego wyniku/


  Mając na uwadze powyższe proszę o odniesienie się do opisanych wyżej zdarzeń oraz o wyciągnięcie prawnych konsekwencji z zachowania personelu

  Anna Nowak


  Po drugie - możesz złożyć skargę do Biura Praw Pacjenta. Procedura składania skargi jest bardzo prosta. Wystarczy, że napiszesz podobne do wskazanego wyżej pismo, w którym poinformujesz o zaistniałym zdarzeniu. Szczegółowe informacje o działaniu Biura oraz adres znajdziesz na `stronie` internetowej
  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Po trzecie - możesz złożyć skargę na działanie lekarza lub położonej do Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Twój wniosek/skarga może stać się podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej wobec lekarza lub położnej.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie
  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się oraz
  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Co możesz zrobić w razie wyrządzenia Tobie lub Twojemu nowonarodzonemu dziecku szkody w czasie pobytu w szpitalu?

  Po pierwsze możesz zastosować procedury opisane wyżej.

  Po drugie powinnaś jak najszybciej uzyskać kserokopię dokumentacji medycznej Twojej i/lub Twojego dziecka ( do której masz prawo).

  Jeżeli zaistniałe zdarzenie miało bardzo poważne skutki np. w postaci śmierci Twojego dziecka lub uszczerbku na zdrowiu Twoim lub dziecka powinnaś zawiadomić Prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. W tym przypadku może mieć zastosowanie jeden z przepisów części szczególnej kodeksu karnego - w szczególności :
  Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
  1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
  2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

  Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego.
  § 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.

  Art. 157a. § 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  § 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego.
  § 3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 1.

  Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa spowoduje wszczęcie postępowania karnego, które będzie toczyło się z urzędu (chyba że skutkiem zdarzenia jest naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni - wówczas sprawa będzie się toczyła z oskarżenia prywatnego). Może ono doprowadzić do wniesienia przez Prokuraturę aktu oskarżenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za powstałą szkodę.

  Po trzecie - możesz złożyć pozew o zasądzenie na Twoją rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia. Pozew należy skierować w zależności od wartości kwoty jaką będziesz się dochodziła przed Sadem. I tak:
  • w przypadku żądania zasądzenia kwoty do 75 tysięcy złotych - pozew należy skierować do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego;
  • w przypadku żądania zasądzenia kwoty powyżej 75 tysięcy złotych do Wydziału Cywilnego Sadu Okręgowego.

  Pozew należy skierować przeciwko zakładowi opieki zdrowotnej, w którym miało miejsce zdarzenie, którego następstwem była szkoda.

  W postępowaniu przed Sądem będą miały miejsce zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a „ukaranym" nie będzie lekarz, ale szpital, który po ustaleniu przez Sąd, iż ponosi on odpowiedzialność za szkodę będzie musiał wypłacić określoną sumę pieniędzy.

  Przedmiotem Twojego żądania może być zasądzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wbrew pozorom i używaniu w języku potocznym tych pojęć jako tożsamych nie mają one tego samego znaczenia.

  Odszkodowanie, o którym stanowi art. 444 kodeksu cywilnego dotyczy wszelkich kosztów niezbędnych związanych z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia. W szczególności na Twoje żądanie zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli stałaś się Ty lub Twoje dziecko inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

  Ponadto w razie utraty całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, możesz żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

  Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić ( np. mimo powstałego uszczerbku Twoje dziecko jest za małe by ustalić jakie mogą być dalsze następstwa zdarzenia w przyszłości ), poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

  Ponadto w razie śmierci poszkodowanego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

  Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

  Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

  Możesz także wystąpić o zasądzenie na swoją rzecz zadośćuczynienia ( art. 445 kodeksu cywilnego) za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie należne osobie pokrzywdzonej deliktem ma na celu złagodzenie doznanych cierpień fizycznych i moralnych. Wysokość zadośćuczynienia musi zatem pozostawać w zależności `od` intensywności tych cierpień, czasu ich trwania, ujemnych skutków zdrowotnych, jakie osoba poszkodowana będzie zmuszona znosić w przyszłości.

  Roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym dowiedziałaś się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Ocena tych przesłanek zależy każdorazowo od zaistniałej sytuacji.

  źródło: Fundacja Rodzić po Ludzku
  link:
  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się  Ostatnio edytowane przez AngelEyes ; 03-24-2010 o 22:29

+ Odpowiedz na ten temat

Tagi dla tego tematu