+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1

Zasiłki opiekuńcze

 1. #1
  Aniutka29
  Super Moderator

  Arrow Zasiłki opiekuńcze

  Advertisement  Zabezpieczenie socjalne przysługuje pracownikowi nie tylko w razie zachorowania. Jeśli będzie musiał zaopiekować się dzieckiem lub innym członkiem rodziny dostanie także zasiłek opiekuńczy.

  Dla celów zasiłkowych pracownik oznacza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
  Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje bez tzw. okresu wyczekiwania, a regulują je następujące zasady wynikające z ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U nr 60 z 12 lipca 1999 r. z późn. zm.).

  I Opieka nad chorym

  1. Dziecko do lat 14

  Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem chorym przysługuje łącznie obojgu rodzicom przez okres 60 dni w roku kalendarzowym nie wyłączając dni wolnych od pracy, bez względu na liczbę dzieci w rodzinie.
  Przysługuje on pracownikowi zarówno nad dzieckiem własnym, małżonka, przysposobionym, obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie, jak i dzieckiem wychowywanym w ramach rodziny zastępczej.
  Przysługuje na równi matce, jak i ojcu dziecka, a wypłaca się go tylko temu z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.
  Podstawą do jego wypłaty jest zaświadczenie ZUS ZLA wydane przez lekarza stwierdzającego konieczność opieki.

  2. Dziecko powyżej lat 14, małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki lub rodzeństwo


  Zasiłek na powyższe osoby przysługuje, jeżeli pozostają z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Warunek ten uważa się za spełniony także wtedy, gdy pracownik pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym członkiem rodziny tylko przez okres choroby, np. przyjechał z innej miejscowości w celu sprawowania opieki.
  Zasiłek może obejmować okres 14 dni w roku kalendarzowym nie wyłączając dni wolnych od pracy, bez względu na liczbę członków rodziny oraz bez względu na liczbę osób uprawnionych do zasiłku.
  W razie, gdy dotyczy dziecka, przysługuje pracownikowi z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem własnym, małżonka, przysposobionym, obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie oraz wychowywanym w ramach rodziny zastępczej.
  Zaświadczenie ZUS ZLA o niezdolności do pracy wystawia lekarz stwierdzający konieczność sprawowania opieki.


  II Opieka nad zdrowym

  1. Z asiłek opiekuńczy przysługuje nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w przypadku:
  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, przy czym za nieprzewidziane zamknięcie tych placówek uważa się takie, o którym pracownik został powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia,

  porodu lub choroby małżonka pracownika, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli stan zdrowia małżonka uniemożliwia mu sprawowanie opieki,

  pobytu małżonka pracownika, stale opiekującego się dzieckiem, w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej.


  2. Decyzję o prawie do zasiłku opiekuńczego z tego tytułu, na podstawie zaświadczenia ze żłobka, przedszkola, szkoły, a także lekarza stwierdzającego obłożną chorobę małżonka lub niemożność sprawowania przez niego opieki z powodu pobytu w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej, wydaje na wniosek pracownika pracodawca.
  Lekarz opiekujący się na stałe dzieckiem, które jest w tym przypadku zdrowe, nie bierze w całym procesie żadnego udziału (regulacje prawne dotyczące tej sprawy znajdują się w Dz. U. nr 16 z roku 1995, poz. 77).

  III Zasiłki opiekuńcze na podanych wyżej zasadach przysługują

  1. Niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do pobierania zasiłku oraz liczby członków rodziny wymagających opieki, przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Wykorzystanie części okresu celem opieki nad osobą dorosłą zmniejsza o tę część ogólną pulę 60 dni.
  2. Pod warunkiem, że nie ma innych domowników mogących zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.
  3. Nie uważa się za domownika mogącego zapewnić opiekę:

  osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy,
  osoby z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
  osoby chorej,
  osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna psychicznie i fizycznie,
  osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
  pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie,
  osoby nie zobowiązanej do sprawowania opieki.
  4. Matce pracującej, sprawującej opiekę nad chorym dzieckiem do lat 2, zasiłek przysługuje nawet wówczas, gdy są inni domownicy, którzy mogliby się opiekować chorym dzieckiem.

  IV Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

  1. Pracownikowi w dniu korzystania z urlopu bezpłatnego, wypoczynkowego i wychowawczego.
  2. Osobie prowadzącej działalność gospodarczą oraz zatrudnionym przez nią członkom rodziny jako osobom współpracującym.

  V Pracownik traci prawo do zasiłku opiekuńczego za okres, na który został zwolniony od pracy, jeżeli wykorzystuje to zwolnienie dla innych celów niż dla sprawowania opieki.

  źródło: Orzecznictwo lekarskie - Zasi  Ostatnio edytowane przez AngelEyes ; 03-24-2010 o 22:24

+ Odpowiedz na ten temat

Tagi dla tego tematu