Początek roku, to jak zwykle okres, w którym wchodzą w życie niektóre zmienione lub nowe przepisy prawa pracy. W tym roku również tak jest. Poniżej przedstawiam najbardziej istotne zmiany z zakresu prawa pracy.

Opieka zdrowotna

Od 1 stycznia 2013 r. potwierdzanie prawa do opieki zdrowotnej będzie prostsze. Pracownicy (inne osoby uprawnione do świadczeń) będą je uzyskiwać na podstawie numeru PESEL. Tylko w sytuacjach wyjątkowych, tzn. gdy elektroniczne potwierdzenie prawa do świadczeń nie będzie możliwe lub wynik okaże się negatywny pracownik może przedstawić dokument ZUS RMUA, legitymację ubezpieczeniową, oświadczenie.

Wiek emerytalny

Od nowego roku wiek emerytalny pracowników będzie stopniowo podwyższany, aż do osiągnięcia przez kobiety i mężczyzn 67 lat. Docelowo kobiety osiągną go w 2040 r. a mężczyźni w 2020 r. Jest to konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637).

Minimalne wynagrodzenie

Jak co roku zmienia się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a wraz ze wzrostem płacy minimalnej podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których ta kwota stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np. określony procent płacy minimalnej lub jej wielokrotność.

Podróże służbowe

Duże praktyczne znaczenie wiązać będzie się z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie podróży służbowych, które opracowywane jest w resorcie pracy. Planowano, aby nowe przepisy weszły w życie na początku 2013 r. Na razie jednak przygotowane rozwiązania znajdują się w sferze projektu, który zakłada przede wszystkim podwyższenie wysokości stawek diet z tytułu podróży służbowych na terenie kraju do 30 zł, zmianę wysokości diet i limitów noclegowych dla większości państw z tytułu podróży zagranicznych, uporządkowano również rodzaj walut stanowiących równowartość diety wprowadzając te wysokości w EURO.

Zmiany w uprawnieniach pracownika związanych z rodzicielstwem.

Jednakże jeżeli chodzi o inne ważne zmiany przepisów prawa pracy, to prawdziwa rewolucja spodziewana jest dopiero w trakcie 2013 r. Obecnie bowiem trwają prace zmierzające do nowelizacji przepisów kodeksu pracy w zakresie urlopów rodzicielskich mające na celu umożliwienie pracownikom rodzicom dłuższą opiekę w okresie pierwszego roku życia dziecka. Nowe regulacje miałyby wejść w życie 1 września 2013 r., a dotyczą wydłużenia wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz wprowadzenia nowej instytucji urlopu rodzicielskiego. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dobiegają końca prace nad nowelizacją działu VI Kodeksu pracy dotyczącego przepisów czasu pracy, których głównym założeniem jest uelastycznienie obecnych regulacji, m.in. poprzez wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych czy ruchomego rozkładu czasu pracy.


źródło: Zmiany w prawie pracy w 2013 roku. Co czeka pracodawcę? - Praca - WP.PL