+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka czyli "becikowe"

 1. #1
  marciucha
  Super Moderator

  Arrow Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka czyli "becikowe"

  Advertisement  stan prawny na dzień 2011-12-08

  Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych
  Art. 15b. 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.
  2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.
  3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
  5. Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
  6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
  7. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

  UWAGA
  ust. 5 jest zawieszony do dnia 2011-12-31, tak więc do tego czasu wystarczy zaświadczenie od lekarza (lub pielęgniarki środowiskowej, czy położnej), że kobieta w trakcie ciąży była przynajmniej raz na wizycie kontrolnej
  jako ciekawostka: lekarz wystawiający zaświadczenie wcale nie musi być ginekologiem!

  UWAGA
  jeśli dziecko urodzi się żywe i umrze zaraz po porodzie "becikowe" nadal przysługuje

  Kto może się ubiegać o „becikowe”
  1. obywatele Polski
  2. cudzoziemcy
  a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  UWAGA
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie podlega zasadom tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli nawet przebywając za granicą kraju możecie się ubiegać o to świadczenie

  Jakie dokumenty musimy mieć ze sobą, by otrzymać świadczenie:
  1) kserokopię dowodu osobistego
  2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
  3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną

  Gdzie składamy wniosek:
  w Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Urzędach Miast w działach świadczeń rodzinnych - nie ma ustalonego ogólnego wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, więc druk dostępny jest na miejscu
  Organ przyjmujący wniosek ma miesiąc na wydanie decyzji, jeżeli wniosek złożymy przed 10 dniem miesiąca świadczenie dostaniemy jeszcze w tym samym miesiącu.

  Dopisane 2012-12-11

  Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).
  źródło  Ostatnio edytowane przez marciucha ; 12-11-2012 o 09:31

+ Odpowiedz na ten temat