+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2

Terapia SI

 1. #1
  indygo.m
  Olimp

  Arrow Terapia SI

  Advertisement



  "Integracja sensoryczna"


  to organizacja wejściowych danych zmysłowych dokonywana przez mózg w celu produkowania odpowiedzi adaptacyjnych na wymagania otoczenia /Przyrowski 1998/. Ayers/1991/ pisze że integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym mózg informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów segreguje , rozpoznaje , interpretuje , łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska.

  Zmysły dostarczają informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas . Dane te pochodzą z receptorów wzrokowych, słuchowych , przedsionkowych, dotykowych, proprioceptywnych, węchowych i smakowych. Mózg nieustannie organizuje te wiadomości – lokalizując je , rozpoznając , segregując i integrując. Gdy płyną one w prawidłowej organizacji , mózg może je użyć do formułowania percepcji, planowania ruchu, napięcia mięśniowego, postawy, emocji, uczenia się i wielu innych. Natomiast zaburzenia w integracji wpływają negatywnie na tych funkcji.

  Ayres w swych pracach /1972,1974,1991/ podkreśla ,że niemowlę widzi , słyszy i czuje bodźce dochodzące z jego ciała i otoczenia ale nie jest jeszcze zdolne do, różnicowania znaczenia dźwięków, oceny odległości ,koordynacji ruchów itd. W miarę rozwoju dzięki zdolności do organizacji wrażeń sensorycznych kształtuje się koncentracja na doznaniach sensorycznych, koordynacja ruchów i organizacja zachowania.

  Adekwatna integracja sensoryczna jest podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania. Wysoce skomplikowane procesy takie jak koordynacja ruchowa , planowanie ruchu, percepcja słuchowa czy wzrokowa, mowa, czytanie ,pisanie czy liczenie , są zależne od procesów integracyjnych dokonujących się w ośrodkowym układzie nerwowym.

  Do wyjaśnienia tych zależności Ayres /1991/opracowała hipotetyczny model przebiegu integracji sensorycznej .W którym opisuje poszczególne stadia rozwoju integracji sensorycznej dokonującej się między 0-7 rokiem życia. Opisując etapy rozwoju integracji sensorycznej podkreśla istotną rolę systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego.

  Procesy integracji sensorycznej dokonują się w rdzeniu kręgowym, w pniu mózgu , móżdżku i wreszcie w półkulach mózgowych. Wszystkie wyższe procesy umysłowe zależą szczególnie od adekwatnej organizacji wrażeń w pniu mózgu gdzie mają swój początek procesy integracyjne. Dopiero po przejściu pnia mózgu może dokonywać się bardziej szczegółowe opracowywanie wrażeń sensorycznych w korze mózgowej. "

  ************************************************** *********************

  "Diagnoza procesów integracji sensorycznej



  Do diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej Ayres opracowała specjalne metody: Kliniczną Obserwację , Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej /SCSIT / i Testy Praksji /SIPT/ . Dysfunkcje SI mogą mieć różne nasilenie od łagodnego po znaczne i przejawiać się w różny sposób. Symptomy zaburzeń SI często ze sobą współwystępują tworząc syndromy wyłonione przez Ayres i jej współpracowników na podstawie analizy czynnikowej wielu badań różnych grup dzieci. Oczywiście nie sposób w tym krótkim czasie omówić wszystkich wyłonionych syndromów dlatego przedstawię jedynie najważniejsze w sposób bardzo syntetyczny.

  Dysfunkcje somatosensoryczne - odnoszą się do zaburzeń procesów dotykowych szczególnie w zakresie dyskryminacji .

  Dysfunkcje posturalne , obustronnej koordynacji i sekwencyjności wiążą się z zaburzeniami przetwarzania i przesyłania przedsionkowo-proprioceptywnych informacji wejściowych do wyższych struktur ośrodkowego układu nerwowego.

  Dysfunkcje w zakresie somatopraksji są przejawem zaburzeń związanych z przetwarzaniem i przesyłaniem dotykowych informacji wejściowych do wyższych struktur ośrodkowego układu nerwowego i wiążą się z planowaniem motorycznym. Włączając w to sekwencyjność i projektowanie lub antycypacje ruchów.

  Dysfunkcje w zakresie modulacji sensorycznych danych wejściowych przejawiają się :

  obronnością dotykową ,czyli awersyjnymi reakcjami na dotyk ,

  niepewnością grawitacyjną i nietolerancją na ruch ,czyli awersyjnymi reakcjami na ruch

  obronnością sensoryczną ,czyli awersyjnymi reakcjami na kilka modalności sensorycznych jednocześnie ,a więc na dotyk, dźwięk, ruch , zapach."

  ************************************************** ***********************

  "Występowanie dysfunkcji integracji sensorycznej



  Zaburzenia integracji sensorycznej zauważane są przez klinicystów u bardzo licznej grupy dzieci. Wiedza na ten temat poszerzana jest każdego roku . Oczywiście w tym dość skrótowym opracowaniu problematyki integracji sensorycznej nie można opisać wszystkich populacji u których obserwuje się nieprawidłowości w procesach sensorycznych. Dlatego postanowiono przedstawić jedynie wybrane.

  1. Dzieci z trudnościami w uczeniu się

  Deficyty integracji sensorycznej występujące u dzieci z trudnościami w uczeniu się obejmują zaburzenia w rejestracji i przetwarzaniu bodźców głównie w obrębie trzech podstawowych systemów sensorycznych : przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. Przejawiają się dysfunkcjami w zakresie reakcji posturalnych /obronnych, równoważnych i posturalnych w tle/, funkcji oko-ruchowych , napięcia mięśniowego , schematu ciała, trudnościami w planowaniu ruchu, dysfunkcjami w obustronnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności . Zaburzenia te skutkują trudnościami w nauce czytania, obniżonym poziomem graficznym , błędami podczas pisania polegającymi na zamianie liter podobnych ale ułożonych inaczej w przestrzeni/ b-d ; p-b; itp./, kłopotami w różnicowaniu prawo lewo i słabej obustronnej koordynacji ruchowej. Tym typowym trudnościom towarzyszą również zaburzenia emocjonalne, trudności w koncentracji uwagi i nadpobudliwość psychoruchowa.

  2. Mózgowe porażenie dziecięce.

  Przyjmuje się , że przyczynami zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z mpdz mogą być wg. Blanche i Burke /1991/ .

  Nieprawidłowości w funkcjonowaniu struktur anatomicznych oun. : móżdżku ,zwojów podstawy mózgu i drogi piramidowej. Każda z tych części układu nerwowego przyczynia się do produkowania motorycznych odpowiedzi jak i przyjmowania wrażeń sensorycznych. Niewłaściwe funkcjonowanie tych ośrodków powoduje błędne opracowywanie informacji sensorycznych i przyczynia się do tworzenia nieprawidłowych odpowiedzi ruchowych. . J. Moor /w Blanche ,Botticelli,Hallaway1995/ uważa że dzieci z ataksią mając uszkodzenia móżdżku maja również poważne zaburzenia integracji sensorycznej ponieważ ten ośrodek ma ogromne znaczenie w procesach integracji sensorycznej. Dzieci z atetozą mające uszkodzenia w zwojach podstawy mózgu i we wzgórzu mają również zaburzenia integracji sensorycznej w zakresie sprzężenia zwrotnego . Trakt piramidowy odgrywa istotną rolę w regulacji impulsów sensorycznych dlatego dzieci z mpdz z uszkodzeniami tego ośrodka mają również problemy z opracowaniem informacji sensorycznych.

  Po drugie nieprawidłowy rozwój ruchowy i mała ilość doświadczeń sensorycznych. Do niej Blanche i Burke /1991/ zaliczają :

  - nieprawidłowe napięcie mięśniowe , które wpływa na zaburzenia równowagi miedzy prostownikami a zginaczami , co z kolei przyczynia się do powstania nieprawidłowego sprzężenia zwrotnego z proprioreceptorów

  - nieprawidłową kontrolę antygrawitacyjną , czego rezultatem jest brak swobody w eksploracji otoczenia . Ogranicza to dopływ odpowiedniej liczby wrażeń sensorycznych i zaburza kształtowanie percepcji przestrzeni

  - nieprawidłowy wzorzec czucia ciężaru przedmiotów i własnego ciała , co ma wpływ na bodźce wejściowe z proprioreceptorów i receptorów dotykowych. Powoduje to zwykle kształtowanie się nieprawidłowego schematu ciała.

  - Nieprawidłową rotację lub asymetryczność rotacji , co wpływa na zakłócenia sensorycznych bodźców wejściowych i powoduje nieprawidłowy rozwój obustronnej integracji ruchowej i zdolności do przekraczania linii środkowej ciała.

  Na skutek tych przyczyn u dzieci z mpdz mamy do czynienia z różnymi typami zaburzeń integracji sensorycznej . Zaliczymy do nich :

  a. zaburzenia w zakresie przetwarzania bodźców dotykowych

  M.Scardina /1966/ i E.Blanche /1991 / w swoich badaniach stwierdzili , że w zależności od postaci mpdz , u 72 do 100 % dzieci z mpdz występują zakłócenia integracji somatosensorycznej oraz modulacji bodźców dotykowych.. Zaburzenia te przyczyniają się do nieprawidłowego rozwoju schematu ciała , planowania motorycznego i obronności dotykowej.

  b. zaburzenia w zakresie przetwarzania bodźców przedsionkowo-proprioceptywnych

  Torok i Perlstein(za Blanche 1991) stwierdził na podstawie badań ,że w zależności od postaci mpdz , u 32 do 90% tych dzieci występują dysfunkcje przedsionkowo-proprioceptywne. Zaburzenia te powodują słabą percepcję pozycji ciała w przestrzeni, słabą percepcję ruchu w przestrzeni, niebezpieczeństwo grawitacyjne , nietolerancję ruchu , pośrednio na percepcje słuchową , percepcję wzrokową i funkcje mowy.

  c. Zaburzenia rejestracji i modulacji bodźców sensorycznych

  Blanche i inni /1995/ zauważyli ,że zaburzenia te powodują trudności w możliwościach organizacji zachowania , wpływają na poziom pobudzenia i koncentracji dzieci z mpdz."

  ************************************************** ***********************

  " NA CZYM WOBEC TEGO POLEGA TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ?

  Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach prowadzonych przez kwalifikowanych terapeutów.

  Ayers /1991/ uważa ,ze głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych , proprioceptywnych i dotykowych w taki sposób ,że dziecko spontanicznie będzie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integracje tych bodźców. Podczas terapii integracji sensorycznej relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Prawidłowa organizacja synaptyczna ośrodkowego układu nerwowego determinuje właściwe programowanie i przetwarzanie informacji sensorycznych w następnych relacjach jednostki z otoczeniem / Cool 1995/. Aby następowała poprawa w organizacji oun podczas terapii stosowane są takie ćwiczenia ,które będąc właściwym „wyzwaniem” dla uczestnika terapii są stymulujące dla mózgu. Ćwiczenia muszą być dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka jednak nie mogą być zbyt łatwe ani zbyt trudne. Tylko takie ciągłe balansowanie na granicy możliwości dziecka poprawiając organizację oun wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej i emocjonalnej , poprawie funkcji językowych i poznawczych , a przede wszystkim przejawia się lepszą efektywnością uczenia się.

  Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie ,że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności , a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka ile kreuje takie wymagania by dziecko było w stanie odpowiadać na nie coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.

  Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym stale powtarzanym schematem ćwiczeń ale jak niektórzy piszą sztuką ciągłej analizy zachowania dziecka i permanentnego doboru i modyfikacji stosowanych zadań.

  Odbywa się w sali gimnastycznej lub dużym pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiednie przyrządy. Wyposażenie sali terapeutycznej musi przede wszystkim obejmować wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego , proprioceptywnego i dotykowego ale również wzrokowego , słuchowego i węchowego. Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby ujarzmiania środowiska. Dziecko czując ,że odnosi sukcesy w coraz większej ilości coraz bardziej skomplikowanych zadań podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Takie doświadczenia w kierowaniu swoim zachowaniem zaczyna przenosić również na inne sytuacje poza salą terapeutyczną co zaczynają zauważać rodzice i nauczyciele. Zmienia się obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku."

  ************************************************** *********************

  osoby zainteresowane szczegółami odsyłam do poczytania stronki:


  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się



  Ostatnio edytowane przez AngelEyes ; 03-24-2010 o 11:32

 2. #2
  Alicja123
  Nowicjusz
  Witam,
  Jestem studentką III roku fizjoterapii w PWSZ w Tarnowie. Piszę pracę licencjacką na temat mózgowego porażenia dziecięcego. Zwracam się z ogromną prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej czynników ryzyka, rehabilitacji itp. Ankieta kierowana jest do opiekunów, rodziców dzieci z MPDz. Ankieta oczywiście jest anonimowa.
  Z góry dziękuje wszystkim za wypełnienie ankiety.
  Pozdrawiam.

  pkt.8 regulaminu

  Ostatnio edytowane przez szarlotka ; 01-08-2011 o 22:46

+ Odpowiedz na ten temat

Tagi dla tego tematu